International
Conference
Domestic Conference
M. T
 
 
International Conference
Home > Activity > International Conference
 
ISIT 2014
Date: 2014.06.30 ~ 2014.07.4
Location: Hawaii, USA
Participants: Jong-Seon No, Ji-Yeop Kim, Jun-Young Woo, Pilwoong Yang, Chang-Min Cho, Bo-Hwan Jun, Young-Sik Moon, Wi-Jik Lee, Kang-Seok Lee, Ho-Youn Kim, Jong-Yoon Yoon, Hee-Youl Kwak and Chan-Gi Kim